…thân em vừa trắng lại vừa tròn

..thân em vừa trắng lại vừa tròn..


https://xn—dep-uqa.vn/2017/07/than-em-vua-trang-lai-vua-tron.html